Regeringen har fattat beslut om satsningar för att öka kunskapen om bl.a. lipödem

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård. Inriktningen är med fokus på sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor.

Myndigheten ska följa upp och utvärdera vården ur ett jämställdhetsperspektiv samt att ta fram relevanta kunskapsstöd och informationsinsatser på området. Meningen är att öka kunskapen om sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor och att stärka en jämlik vård.

Socialstyrelsen ska hämta in synpunkter från regioner, kommuner, andra berörda huvudmän och professions- och patientorganisationer samt andra berörda myndigheter. Satsningen omfattar 1,7 miljarder kronor under 2023 och regeringen beräknar att avsätta ytterligare 1,5 miljarder kronor årligen under 2024 och 2025 under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.