Teamarbete

Inom Lipödemprogrammet består teamet av lymfterapeut, arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut och rehabassistent. Rehabassistenten bokar in och kallat patienter, samordnar bedömningstider, sammanställer enkätsvar samt sköter patientlistan. En resurs i vårt team har också varit kiropraktor. Några patienter har även träffat en personlig tränare under sex månader.

I programmet ingår Lipödemskola som drivs av teammedlemmar, och utöver det har vi tillgång till psykolog och psykoterapeututbildad handledare inom mindfulness och self-compassion.

Genom nära kontakt med ödemmottagningen på Rehabcenter Sfären har vi haft möjlighet att förskriva kompressionspump som medicintekniskt hjälpmedel.

Utgångspunkt för teamarbete

Vår erfarenhet är att patienter med lipödem behöver göra en livsomställning i samband med att de får diagnosen lipödem. Inledningsvis är det vanligt att patienten befinner sig i ett tillstånd av kaos och förlust och söker bot och förklaring till sina symtom. Genom att vi har hittat sätt att stötta patienten på, kan patienten göra viktiga val och omprioriteringar som främjat hälsan över tid. En viktig del i detta är att bena ut vilka besvär som kan härledas till lipödem och vilka som ligger utanför lipödemproblematiken.

En stor del av behandlingen syftar till att ta del av den enskildes berättelse och få en uppfattning om hur individen upplever sina symtom och om uppfattningen finns att de själva kan påverka sin situation. Därefter ger teamet information om rådande kunskapsläge och vilka effekter olika behandlingsinslag har. Det är viktigt att alla parter har en realistisk uppfattning om vilka resultat som kan uppnås. Genom att lyssna och visa förståelse kan ett förtroende skapas mellan vårdgivare och patient, vilket är en viktig förutsättning för att komma vidare i rehabiliteringsprocessen. Detta är särskilt viktigt för personer med lipödem då många har negativa erfarenheter från vården sedan tidigare.

Hur har patienterna kommit till Lipödemteamet?

De flesta patienter har kontaktat primärvårdsmottagningen med egen remiss, men det har även kommit remisser från husläkarmottagningar och specialistmottagningar såsom övervikts-enheter.

Vi har haft 9 Lipödemskolor med cirka 8 deltagare/gång och cirka 90 patienter inskrivna i lipödemprogrammet. Vissa patienter har haft enstaka möten med enskild teammedlem. Åldern på deltagarna: 25 – 75 år, medelålder på 51,4 år och medianålder på 53,5 år. Därutöver har personer kontaktat mottagningen för att ställa frågor om var de kan söka vård eller med generella frågor om lipödem.

Teamets arbetssätt

Remissen registreras och patienten kontaktas av någon i teamet som bokar in för ett första samtal, alternativt till hela teamet för individuella möten med var och en. Inför första mötet tar patienten med sig ifyllda enkäter (RAND-36, BAS-2, SMBQ). Patientens behov styr över om hela eller delar av teamet blir involverad och fler resurser kan bokas in om det behövs.

En individuell rehabiliteringsplan görs upp tillsammans med patienten och respektive teammedlem med förslag på åtgärder, behandling och metod. Teamet har haft teamkonferens varje vecka för att diskutera behandlingsupplägg utifrån resultaten av enkäter, bedömningsinstrument och individuella möten.