Fettsugnings kirurgi – Liposuction

Fettsugningsoperationer görs framförallt för att minska smärta men också för att få bort volym. Förutom att bli av med/minska smärta ger fettsugningsoperation många andra positiva effekter. Man blir mer fysiskt aktiv, har lättare att hitta kläder, och det lättar många gånger på de psykosociala begränsningar som lipödemet medfört. För personer med långt utvecklat lipödem leder diagnosen idag ofta till sjukersättning. Många berättar att man efter operation kan återgå till arbete eller öka sin arbetsförmåga och slippa sjukskrivning.

Fettsugning ska inte ses som ett alternativ till konservativ behandling utan som ett komplement till den konservativa behandlingen. Man behöver fortsatt även efter fettsugningsoperation långvarigt ha en sund kosthållning, genomföra regelbunden egenvård, leva ett fysiskt aktivt liv och ta hand om sin kropp i största allmänhet.

Man suger bort fettet med hjälp av vakuum och det finns fler olika tekniker. En fettsugningsoperation för en person med lipödem ska inte blandas ihop med en kosmetisk operation då målbilden för kirurgen är helt olika. Vid operation av en patient med lipödem handlar det främst om att minska eller ta bort symtom. En kosmetisk operation görs för att det ska bli snyggt.

Fettsugning botar inte lipödem men reducerar mängden fettceller i de angripna områdena vilket reducerar smärta och minskar kroppsvolymen. Notera dock att en fettsugningsoperation tar endast bort lipödemet i de områden där man har opererat. Har man andra mindre områden på kroppen med lipödemfett så kan man uppleva dem tydligare när de stora områdena har opererats bort.

Ofta räcker det inte med en operation utan det krävs fler. Vanligtvis krävs 2–3 operationer, ofta ännu fler med minst 3–4 veckors mellanrum. Både före och efter operation krävs att man behandlas intensivt med konservativa metoder och använder kompressionsplagg dagligen. Det kan ta upp till ett helt år innan man är återställd efter en fettsugningsoperation. Som läget är just nu i Sverige får man bekosta dessa operationer med egna medel. Något som är djupt orättvis och inte förenligt med hälso- och sjukvårdslagens intentioner *.  Är man sjuk ska man få hjälp med sina symtom, och operation ger för många med lipödem stor symtomlättnad. Studier har visat att smärtan helt eller delvis försvunnit efter fettsugning i lipödemområden. Empiriska studier uppvisar samma resultat efter 20-30 år.

Det finns ett antal privata kliniker i Sverige som genomför kirurgisk fettsugning vid lipödem eller kliniker i andra länder, bland annat i Tyskland, där man har man lång erfarenhet av att operera lipödem. Man får själv söka och intervjua kliniker för att bedöma vilken operatör man ska välja. Det finns flera olika typer av operationsmetoder. Bäst är att kliniken själv beskriver sin metod, vilken erfarenhet de har och fördelen med att vända sig till just dem. Be gärna att få intervjua någon som redan genomgått en operation hos dem.

Viktigt att tänka på är också att fråga om vilket stöd man får efteråt. Vilken uppföljning görs? Hur får man tillgång till man kompression efteråt? Vart kan man vända sig om man behöver hjälp av t ex lymfterapeut?

Huruvida det progredierade förloppet kan stoppas upp eller försenas om fettet avlägsnas kirurgiskt finns det ingen vetenskaplig evidens för. Däremot uppger många som genomgått en reducerande kirurgisk behandling att de mår bättre, är inte lika trötta, har mindre ont och är betydligt rörligare.

Klicka här om du vill läsa mer om fettsugning vid lipödem som behandling under ”För vårdgivare”

 

*År 2011 byttes Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ut mot patientsäkerhetslagen (2010:659) där begreppet beprövad erfarenhet också förekommer i 6 kap. 1 § i motsvarande sammanhang. En viktig aspekt av detta är att vårdens begränsade resurser skall användas på ett rättvist och effektivt sätt. Det innebär till exempel att offentliga resurser inte bör finansiera åtgärder för vilka det varken finns vetenskapligt stöd eller beprövad erfarenhet. I detta fall finns det ett begränsat vetenskapligt underlag för fettsugning vid lipödem, men å andra sidan en påtaglig beprövad erfarenhet”

enligt sydöstra  sjukvårdsregionens metodråds HTA-analys som presenteras i deras rapport. länk