Psykologiskt stöd

Depression och utseenderelaterad stress lyfts fram som viktiga faktorer att beakta i behandling av lipödem. De kan hindra en person att nå rehabiliteringsmål och bidra till än mer social isolering.

Lipödem syns tydligt och är stigmatiserande. Att medvetandegöra individen om att känslor kan styra tankar och påverka beteenden är en ingång i behandlingen. Negativa reaktioner från omgivningen kan leda till skam och undvikande beteenden och slutligen till social isolering och minskade intima relationer. Psykologiska faktorer som kan bidra till bättre livskvalitet är ökad psykologisk flexibilitet, social tillhörighet och self-compassion. Psykologisk flexibilitet innebär på avancerad nivå att uppnå högre grad av tillfredsställelse med livet och mental hälsa. Att få ökad benägenhet att handla i enighet med sina värderingar. Gruppinterventioner för personer med lipödem kan fylla fler syften än enbart information eller träning. För många betyder kontakt med patientföreningar eller stödgrupper för lipödem oerhört mycket.