Fettsugningsmetoder

Fettsugning går ut på att minska fettdepåer.

Den ”traditionella tekniken” eller tumescent fettsugning utvecklas under 1970-talet i och med att man använder vätska som spolas in i operationsområdet innan man fettsuger. Man använder en liten tunn sond oftast 2,5 mm i diameter. Injektionen innehåller en blandning av lidokain, adrenalin och natriumbikarbonat som tillsammans med en saltlösning som hjälper till att avlägsna fett. Lidokain förhindrar smärta. Adrenalin i blandningen får blodkärlen i området att tillfälligt förträngas, vilket minskar blodförlusten avsevärt under proceduren. Natriumbikarbonatet eliminerar sveda som kan förknippas med injektion av lokalbedövning. Subkutan infiltration av tumescens-lösningen är nästan smärtfri.

Den tumescenta tekniken är den ojämförligt vanligaste fettsugningstekniken idag och har förfinats allt mer då tunnare kanyler används vilket lämnar mindre ojämnheter i huden. Till hjälp har kirurgen kopplat kanylen via en slang till en pump. Via en fram- och tillbakarörelse av kirurgen förs fettet in genom hålen i kanylen och vidare till en behållare.

Body-jet: vattenassisterad kroppsskulptering (WAL)

WAL (Water-jet Assisted Liposuction) är en vattenassisterad fettsugningsteknik som ibland kan genomföras med patienten i vaket tillstånd, med hjälp av lokalbedövning, men ofta kräver att patienten sövs. Metoden går ut på att spola, tvätta och ”städa vävnaden” vid fettsugning. Metoden innebär att man med en tunn kanyl injicerar en lösning, under högt tryck, bestående av den klassiska tumescens-lösningen i fettvävnaden. Trycket i vätskan möjliggör att fettcellerna till viss del ”spolas loss” från fettdepån. Samtidigt som man spolar suger man ut de lösgjorda fettcellerna tillsammans med vätskan man sprutat in. Denna teknik är den helt rådande för lipödembehandling i Europa

PAL – Powerassisted liposuction

PAL (Powerassisted liposuction) är också en traditionell fettsugning med den enda skillnaden att kirurgen använder sig av ett speciellt handstycke som frammanar vibrerande/roterande/pulserande rörelser av fettsugningskanylerna.  Fettvävnaden kan fragmenteras till mindre partiklar, och därvid sugas ut. Liksom alla fettsugnings tekniker kan patienten vara vaken eller sövd.

Fettsugning med ultraljud

Efterfrågan på fettsugning har sedan 1970 talet ökad dramatiskt. Man önskar snabbt resultat med minimal konvalescens tid. Önskemålet att få bort stora volymer gav ultraljudsmaskinen som hjälpmedel. Fettet smältes och kunde nu sugas ut som en vätska. Stora volymer togs ut men det var lätt att få brännskador i huden och värmningen ledde till ärrbildningar mellan huden och den djupa muskulaturen som gav ojämnheter.

Fettsugning med värme: Smart-lipo, Body-Tite, Renuvion

Smart-lipo

Man fann att laserbehandling i låg dos skadade fettet på ett ”skonsamt” sätt. Fettceller självdog – sk. apoptos – efter laserbehandling. Med smart-lipo maskinen uppnås kraftigare laserenergi där energipunkten är mindre och det behandlade fettet sugs ut. Effekten blir att huden upplevs som tightare än efter fettsugning där man inte använder värme. Dessutom ”diatermeras” blodkärlen i fettlagret utav lasern, vilket resulterar i mindre blödningar under och efter operation, och dels mindre svullnader i behandlingsområdet. Detta ger i sin tur snabbare och lättare återhämtning, operationerna kan då även göras tätare.

Det område som ska behandlas bedövas med lokalbedövning (”Kleinlösning”). En millimetertunn kanyl, som innehåller en laserfiber, förs in i fettområdet som behandlas med ett metodiskt och noggrant mönster. Fettvävnaden kan enkelt sugas ut efter att energin från lasern värmt upp den. Ingreppet tar mellan 1-3 timmar beroende på hur stort område som behandlas.

Rekommenderad maximal fettmängd att suga ut är ca 3-4 liter per operationstillfälle men i vissa fall kan större volymer motiveras.

Body-Tite

Önskemålet om att behandla med mer värme än vid laser-behandling och samtidigt ha bättre kontroll än vid ultraljudsbehandling ledde till att radiofrekvensenergi introducerades. Fett kan avlägsnas i stora mängder. Operationsresultatet blir snabbt till patientens önskemål med fin uppstramning av huden.

Renuvion

Man menar att man förbättrat Body-Tite maskinen genom att kyla vävnaden.

Fettsugning där man kombinerar värme och fettsugning.

För att kunna optimera resultatet vid fettsugning kan man kombinera själva fettsugningen med värme. En mage som har lite lös hud men där man känner att en stor bukplastik inte är aktuell kan vara ett exempel. Här kan en mild värmning med Smart-lipo, Body-Tite, Renuvion eller liknande ge en fördel. Andra exempel kan vara överarmar som har lite lös hud och samtidigt fettöverskott. Vill man kombinera värme i vävnad där man redan har kända problem måste det behandlas så skonsamt som möjligt. En vinst i att huden uppfattas tightare måste vägas mot risken att ge framtida skador.

Invändningar som har framförts mot fettsugning med värme vid lipödem

Vid fettsugning tillförs värme av två skäl: Fettcellerna skadas så sugningen av fett går lättare och kollagenet i bindvävnaden påverkas, det förtjockas och krymper. Detta leder till stramning av både hud och underhudsvävnad, något som är eftersträvansvärt vid kosmetiska operationer.

Använder man dessa metoder för primär lipödemkirurgi kan den kosmetiska fördelen bli ett problem.

Behöver man operera i området igen visar sig ärrbildningarna svåra att avlägsna p.g.a. den stramning som det förändrade kollagenet gett upphov till. Skulle fettvävnaden växa i volym, vid viktuppgång, finns en risk att problemen återkommer och smärtorna förvärras.

Som tidigare nämnts behövs fler och bättre studier för att ge starkt vetenskapligt evidens för de långsiktiga effekterna av liposuction vid lipödem. Tills vidare behöver den som står i begrepp att genomgå operationen själv bilda sig en uppfattning om de olika metodernas för och nackdelar genom att inhämta information från olika kliniker.

 

Liposkulptur

Fettsugning har hos många förknippats med att vara en aggressiv behandling där man får en bild av någon som sliter och drar i vävnaden. Kliniker lanserar idag termen ”liposkulptur” som något mer förfinat.

Fetteliminering genom frysning

Fettceller som fryses bryts gradvis ned och lämnar kroppen genom dess naturliga elimineringsprocess. Fettcellsfördelningen i obehandlade områden förändras inte. Med fettfrysningsbehandlingen kan antalet fettceller i flera behandlingsområden minskas med upp till 27% efter 6 månader.

Frysning är en icke-invasiv metod. Under behandlingen läggs en gelkudde och applikator på det aktuella området. Applikatorn fryser sedan ned det avsedda fettet.

Dessa fettceller bryts ned naturligt och elimineras, så de kommer inte att förflyttas till ett annat område på kroppen. Det sker ingen förändring av antalet fettceller i obehandlade områden.

Fettfrysning ger en skada på vävnaden med ärrbildning. Tekniken kan inte ersätta fettsugning då det är mindre områden som är aktuella. Möjligtvis kan man tänka sig att använda fettfrysning vid lipödem på små avgränsade fettdepåer.

Resektion av fett och hud

Här avses att fettvävnaden tillsammans med hudöverskott avlägsnas kirurgiskt. Detta kan innebära stora kirurgiska ingrepp med svår läkningsperiod och används i dag endast på mycket svåra fall med kombinerat lymfödem och lipödem. Kräver fullständiga sjukhusresurser för genomförandet.