Lymfterapeut

Då kunskapen om lipödem i vården är låg generellt och patienterna har svårt att få bedömning och diagnos satt av läkare i primärvården, vänder sig många till lymfterapeuter. Orsaken till detta är troligen att flera av de behandlingsmetoder som utförs av denna yrkesgrupp även har effekt vid lipödem. Patienten har ofta höga förväntningar på mötet med lymfterapeuten om att äntligen få hjälp.

Mötet med lymfterapeuten är det första i raden av besök med teamet. Anledningen är att det först handlar om att bedöma om det finns en lipödemdiagnos och eventuell samsjuklighet. Syftet med besöket kan vara att uppfylla patientens behov av en second opinion. Ofta innefattar besöket att ge information om lipödem, symtom och egenvård.
Att göra bedömningen om lipödem föreligger har varit förenat med utmaningar. För att kunna göra bedömningen arbetade vi fram en mall som sammanfattar symtom för att få en samlad bild.

Se: Lymfterapeut status under ”blanketter”.

Lymfterapeuten ger råd om egenvård vid lipödem; rörelseövningar, egenmassage, hudvård och andningsteknik etcetera.
Lymfterapeuten ger även råd om kompression och förslag på kvalitet, modell och plagg. Vid behov tar terapeuten mått, beställer, provar ut och följer upp individuellt anpassade plagg. Har personen kraftiga besvär av smärta, tyngd, spännings- och svullnadskänsla ges kompressionspumps-behandling vid några tillfällen för att se om det kan ge lindring. Om detta har god effekt på symtomen kontaktas läkare på ödemmottagningen för remiss till utprovning av kompressionspump till hemmet. Läs mer om utprovnings och utvärderingsprogram för kompressionspump: Rapport om kompressionspump länk.

Lymfterapeuten bedömer om det föreligger volymdifferens och tecken på lymfödem.
Vid lymfödem görs en fullständig volymsmätning och lymfterapeuten bedömer vilka åtgärder för detta som kan vara lämpliga. Patienten behandlas då med sedvanliga insatser med kompression, kompressionspump eller enligt kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ)

Lymfterapeuten följer upp symtom och anpassar åtgärder över tid. Dokumentation av omfång och symtom är en god hjälp eftersom det är svårt att avgöra i efterhand vilka förändringar som skett, även för individen som är drabbad, om det inte finns ett utgångsvärde.  Ibland tolkar patienten en ökad tyngdkänsla som en ökning av omfång, vilket är viktig att undersöka som lymfterapeut. Patienten kan ha tillämpat egenvård som ger utslag på symtom och/eller omfång, som kan utvärderas och mätas och jämföras med utgångsvärdena. Lymfterapeutens kartläggning är värdefull både för patienten och övriga i teamet och utgör inom lipödemprogrammet utgångspunkt för rehabiliteringsinsatserna som ges.