Blanketter och formulär

Här finner du blanketter och utvärderingsinstrument som du kan ladda ner eller skriva ut direkt för att använda som underlag vid mottagandet av patienter med lipödem.

 

Nybesöksformulär Lipödem

Frågeområden att kartlägga till exempel för lymfterapeuten vid patientens nybesök. Mått att registrera initialt och vid uppföljningar.

Klicka på bilden så kommer du till formuläret.

Smärt- och symtomteckning

Smärta är ofta den främsta orsaken till att personer med lipödem söker vård. Den har ofta stor inverkan på dagliga aktiviteter och livskvalitet. Det kan utryckas som värk i vävnaden och leder, tyngdkänsla, mjölksyra i benen, ömhet eller känslighet för tryck. Knän och ländrygg är leder som ofta är påverkade.

Klicka på bilden för att komma till formuläret

Beighton test

Beightonskalan ger stöd för den kliniska bedömningen av överrörlighet. Rörligheten bedöms i olika leder enligt blankettens bilder.

Klicka på bilden för att komma till formuläret

Fysioterapi status och målblankett

En grundlig anamnes behövs för att fånga in patientens mångfacetterade problematik och skapa förtroende. Därmed går det att urskilja symtom som hänger samman med lipödem och de som är sekundära problem, till exempel knäartros.

Klicka på bilden för att komma till formuläret

 

Body Appriciation Scale BAS-2 Svensk version

BAS – 2 mäter individens acceptans av, gynnsamma åsikter om och respekt för sin egen kropp. En högre poäng innebär en högre nivå av acceptans och positiv inställning till sin kropp och anses ge bättre förutsättningar för att lyckas med ett rehabiliteringsprogram.

Klicka på bilden så kommer du till formuläret.

SMBQ Shirom-Melamed Burnout Questionaire

Begreppet utbrändhet kan definieras som ett tillstånd av trötthet och utmattning till följd av långvarig stressexponering. SMBQ, är ett frågeformulär använt för att skatta utmattning hos patienter som uppfyller kriterierna för utmattningssyndrom.

Klicka på bilden för att komma till formuläret.

RAND-36

Instrumentet innebär självskattning av hälsorelaterad livskvalitet, det är licens och kostnadsfritt och erhålls från registercentrum sydost. www.rcso.se Det är en variant av SF-36. Instrumentet är även använt inom lipödemvård i Holland.

RAND-36 speglar WHO:s hälsodefinition av hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom. Respondenten svarar på 36 frågor, fördelade på åtta skalor (dimensioner), om sitt hälsotillstånd de senaste fyra veckorna. Dimensionerna är:

  • Fysisk funktion FF
  • Rollfunktion – fysisk RF
  • Kroppslig smärta S
  • Allmän hälsoupplevelse AH
  • Vitalitet V
  • Social funktion SF
  • Rollfunktion – emotionell RE
  • Psykiskt välbefinnande PV

Beräkningspoängen går från 0 till 100, där 100 är maximal funktion.

Arbetsterapeutens målformuleringsguide med COPM

 Canadian Occupational Performance Measure

COPM är en semistrukturerad intervju där personen först ombeds identifiera aktiviteter hen vill, behöver eller förväntas utföra i sitt dagliga liv. Aktivitetsområdena är personliga dagliga aktiviteter, produktivitet (förvärvsarbete, hemarbete, studier) och fritid.

Instrumentet, översatt till svenska, kan erhållas från Sveriges Arbetsterapeuter.