För anhöriga & närstående

Anhöriga och närstående är viktiga!

En anhörig eller närstående är någon i nära personlig relation till den med sjukdom eller funktionsvariation. De kan vara familjemedlemmar, vänner, grannar och/eller arbetskamrater. Relationerna etableras av det vi gör tillsammans och det vi delar med varandra. Anhöriga och närstående utgör ett viktigt stöd till den som är drabbad.

– Att det finns någon som förstår och kan stötta utan att man behöver förklara.

 

Anhörigrelationen gör livet meningsfullt!

En viktig funktion som relationerna till anhöriga har är att de bekräftar vår identitet och gör oss trygga i den vardag som gör livet meningsfullt. Relationerna påverkas av miljön vi lever i, av ålder och kön och de förändras med tiden.

Livsförändrande händelser eller funktionsnedsättning påverkar relationen till anhöriga

Vi kan ofta peka ut livsförändrande händelser som kommit få stor betydelse i vårt fortsatta liv. Allvarlig sjukdom och varaktig funktionsnedsättning är en sådan händelse, som förändrar oss och våra relationer till de närmaste.
Erfarenheten visar att vi behöver socialt stöd vid sådana händelser som innebär att livet inte riktigt blir som man tänkt sig och vi behöver omvärdera vad som är viktigt och omorientera oss. Den processen är individuell och kan ske på många olika sätt.

Studier visar att allvarlig sjukdom och varaktiga funktionsnedsättningar påverkar hela familjen, ofta mycket mer än familjemedlemmarna själva är medvetna om.

De vuxna, men även barn i familjen anpassar sig till nya förutsättningar och i samspelet med varandra normaliseras behov hos den familjemedlem som dabbats av sjukdom. Det kan innebära inskränkningar för hela familjen i möjlighet till aktiviteter, sociala kontakter eller utbildning.

Familjen och/eller närstående man har förtroende för är en viktig skyddsfaktor för ohälsa inte minst för människor som är ensamstående.

Du är inte ensam
– anhörigomsorgen är mer omfattande än all annan omsorg och vård i Sverige

Undersökningar visar att ungefär 900 000 personer i yrkesverksam ålder regelbundet hjälper en närstående person som är sjuk, har en funktionsnedsättning eller är äldre. Den mest omfattande omsorgen gäller föräldrars omsorg om barn och unga, vuxna som hjälper och stödjer en annan vuxen – oftast en livspartner, eller en äldre person.

Vi vet att omfattande omsorg kan riskera att leda till försämrad hälsa och livskvalitet för anhöriga. Det beror på att sjukdom och funktionsnedsättning påverkar hela familjen. Familjemedlemmarna upplever ofta situationen på olika sätt och påverkas olika av oron och ansvaret för den närstående, personen som har drabbats.

Anhörigas omsorgsansvar kommer ibland i konflikt med andra ansvarsområden och livsmål. Det kan innebära att man som anhörig avstår aktiviteter, sociala kontakter eller egna prioriteringar i livet. En annan konsekvens kan vara vara att man tvingas minska sin arbetstid, vilket på kort och lång sikt kan påverka både karriärmöjligheter och familjens ekonomi. Det är helt enkelt svårt att hinna med att tänka på sin egen hälsa, sin karriär eller möjlighet att hinna med sina egna sociala kontakter. Som anhörig är det viktigt att tänka på sitt eget mående och göra saker som ger energi och kraft i livet.

Läs hela bakgrundsmaterialet till texten om anhörigskap genom att klicka på bilden

Läs mer under flikarna Anhörig till någon med lipödem

eller: Tips till dig som anhörig