Aktivitetsförmåga

Det finns mycket litet beskrivet om hur nedsatt aktivitetsförmåga hos lipödem ska bemötas.

Under rubriken ”lipödemprogrammet” kommer det redogöras för de erfarenheter som gjorts inom ramen för lipödemprojektet.

Generella behandlingsstrategier i arbetsterapi kan vara:

 • Informera och ge råd om symtomens inverkan på aktivitetsutförande, arbetsteknik eller arbetssätt. I samförstånd med individen kan detta även omfatta anhöriga eller omgivningen. Bistå med intyg till försäkringskassa, arbetsförmedling eller arbetsgivare.
 • Kartlägga och bedöma aktivitetsförmåga.
 • Identifiera hinder för aktivitet, om möjligt åtgärda dessa
 • Hjälpmedelsutprovning:
  • För att klara av- och påtagning av kompressionsplagg
  • Optimera venöst och lymfatiskt flöde i sittande eller liggande positioner
  • Underlätta förflyttning i hemmet tex arbetsstol eller utomhus med elmoped eller rullstol.
  • Annat…
 • Anpassa miljö såsom bostaden, utomhusmiljö eller arbetsplats

Inom arbetsterapi finns begreppet aktivitetsbalans och med detta avses såväl en avvägning mellan aktivitet och återhämtning men även individens egen uppfattning om och hur aktiviteter ska och bör utföras i relation till omgivningen. Föreligger obalans och individen upplever sig inte ha kontroll över sitt aktivitetsutförande uppkommer försämrad livskvalitet. I tidigare kapitel har nämnts flera faktorer som påverkar aktivitetsutförande. Kognitiva funktioner påverkas i hög utsträckning av smärta och fatigue och utgör en viktig förutsättning för att kunna fungera optimalt i samhället. Vilka faktorer som inverkar på kognitiva funktioner vid lipödem återstår att utreda.

Det är inte ovanligt att personer med lipödem remitteras till smärt- och stressrehabilitering. Att få strategier för att handskas med kronisk smärta eller utmattningssyndrom kan vara centralt, men kunskap om hur lipödem specifikt påverkar individen måste också belysas.