Psykosocialt stöd

Många med lipödem lider av sitt avvikande utseende med omfattande psykosociala konsekvenser som måste tas på allvar. Vissa personer kan känna uppgivenhet inför funktions och aktivitetsbegränsningar som kan leda till allvarlig psykisk ohälsa med risk för social isolering.

Problemen kan förvärras genom den stress det innebär att utsättas för misstro i möten med okunniga vårdgivare. Låg självkänsla, uppgivenhet och förtvivlan kan omintetgöra personens förmåga till egenvård – vilket i sin tur kan leda till ytterligare känslor av förtvivlan och hopplöshet.

Allvarlig psykisk ohälsa som depression, ätstörningar och/eller ångestsyndrom måste behandlas. Psykosocialt stöd och i en del fall individuell psykoterapi, eller gruppterapi, kan därför vara nödvändigt.

Psykologiska faktorer som kan bidra till bättre livskvalitet kan innebära att bli medveten om att känslor kan styra tankar och påverka beteenden. Att träna mindfulness och self compassion syftar till att man  uppnår högre grad av tillfredsställelse med livet och att handla i enlighet med sina värderingar.

Att delta i en grupp med andra med lipödem kan fylla fler syften än enbart information eller träning. För många betyder kontakt med patientföreningar eller stödgrupper för lipödem oerhört mycket.