Behandling

Vid de aktiviteter som utförts inom projekt lipödem under 2019-2020 framför personer med lipödem att kunskapsnivån samt tillgång på behandling och rehabilitering varierar stort inom landet.

Av den litteratur vi läst framgår att målet med all behandling av lipödem är att öka eller bibehålla hälsokvalitet och psykologiskt status. Behandling som står att få, som kan lindra patientens besvär och förebygga försämring, bygger idag mycket på egenvård och patientmedverkan. Det blir vanligare att personer med lipödem väljer behandling i form av fettsugning. Detta beskrivs under rubriken kirurgisk behandling.

Att förstå vad som orsakar symtomen och hur man kan hantera dessa är grundläggande för individens medverkan i sin behandling. Faktorer som minskar individens förmåga till egenvård kan vara psykisk ohälsa, samsjuklighet med andra sjukdomar som komplicerar tillståndet och svårigheter att få tillgång till behandling. Omhändertagandet av lipödem sker med fördel multiprofessionellt men även multidisciplinärt för att omfatta såväl symtomen som samsjuklighet och följdsjukdomar. Personer med kompetens inom lymfterapi är en viktig resurs i arbetet.

Behandlingsmål vid lipödem:

De behandlingskomponenter som beskrivs nedan utgör grunden för omhändertagande av lipödem och innebär att:

  • reducera smärta
  • minska inflammationer
  • förbättra cirkulation
  • bistå individen i att hantera sin kropp
  • ge emotionell support